صفحه اصلی روی خط خبر تشکيلات بهائی و شورش حمله به کنگره آمريکا

تشکيلات بهائی و شورش حمله به کنگره آمريکا

0 خواندن ثانیه
0
0
393

 

طرفداران ترامپ در آخرین روزهای ریاستجمهوری او (۶ژانویه) در حرکتی بیسابقه، به ساختمان کنگره آمریکا حمله کردند و در مقابل چشمهای شگفتزده جهانیان وارد آنجا شده و با تخریب قسمتهایی از ساختمان و وسایل، خواستار ادامه ریاستجمهوری ترامپ شدند. خود ترامپ هم در جریان سفر به جنوب تگزاس، ساعتی قبل از حملۀ هوادارانش به ساختمان کنگره، از اظهارات خود دفاع کرد و آن را کاملاً صحیح خواند.

تشکیلات بهائی آمریکا دربارۀ این رویداد بیانیهای در ۱۷ ژانویه صادر کرد و اگرچه ابتدا آن را ناگوار خواند، اما در ادامۀ بیانیه، آن حوادث را شگفت ندانست و نوشت: «در این امر میتوان شواهد قوایی را یافت که دست قدرت حضرت بهاءالله، بهجهت آماده ساختن نوع بشر برای قبول امر مبارک، به حرکت درآورده است»! (پیام محفل ملی آمریکا به تاریخ ۱۷ژانویه۲۰۲۱). بعضی از تحلیلگران میگویند: از این بیانیه میتوان برداشت کرد که تشکیلات بهائی از این شورش مطلع بوده و به آن راضی بوده است (اگر نگوییم در آن دست داشته است)، زیرا میگوید این امر با پیشگوییهای عبدالبهاء و شوقی مطابق است و کسی که با بیانات آن دو آشنا باشد از وقوع آن شگفتزده نمیشود: «حوادث و وقایع اخیر، اگرچه ناگهانی و غیرمنتظره بهنظر میرسد، اما احدی از کسانی که با انذارات حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله آشنا باشند از وقوع آن شگفتزده نمیشوند. در آن حوادث میتوان شواهد قوایی را یافت که دست قدرت حضرت بهاءالله، بهجهت آماده ساختن نوع بشر برای قبول امر مبارک، به حرکت درآورده است»!

با این بیانیه معلوم میشود منشأ این شورشها دست قدرت بهاءالله بوده که از آستین شورشگران بیرون آمده و قصدش ادامه حکومت ترامپ بوده تا جهانیان برای قبول آیین بهائی آماده شوند و این امر هم کاملاً طبیعی بوده و نباید از آن شگفتزده شد! بهاینترتیب باید منتظر شورشهای دیگری در کشورهای دیگر با دست قدرت بهاءالله بود تا مردم کشورها آمادۀ قبول امر بهائی شوند.

بنابراین طبیعی است که تشکیلات بهائی در ایجاد این شورشها اقدام نماید و هزینه آن را هم بپردازد، زیرا این شورشها میتواند زمینهساز قبول بهائیت در جهان باشد!

عجیب است بهائیت که خود را مبتکر و مدعی تحری حقیقت و صلح و دوستی براساس تفکر و گفتوگوی به دور از تعصب معرفی میکند، چگونه شورش و تخریب و هجوم به نهادهای دموکراسی را زمینهساز تحقق وعدههای بهاءالله برای نجات بشریت میداند.

 

بارگذاری بیشتر مطالب مرتبط
بارگذاری توسط سردبیر
بارگذاری در روی خط خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

بررسی

محيط علم و فضل و ادب؛ استاد سيدمحمد محيط طباطبائی: تحقيقاتی ويژه در آثار بهائی

عبدالحسين فخاري چکیده   استاد سیدمحمد محیط طباطبائى (۱۲۸۰-۱۳۷۱ش) از برجسته‌ترین پژوهش…