صفحه اصلی درباره ما

درباره ما

“بهائى شناسى” نخستين فصلنامه تخصصى و علمى در موضوع آئين بهائى است كه به پژوهش‌های نو در اين زمينه پرداخته و توسط پژوهشگرانى دانشگاهى و حوزوى در فضاى علمى و گفت‌وگوهای انديشگى به عرصه آمده‌است.
“بهائى شناسى” يقين دارد، اگر مجال گفت‌وگوی علمى براى موافقان و مخالفان انديشه‌ها فراهم آيد بسيارى از چالش‌ها برطرف شده و تقريب واقعى تحقق خواهد يافت.

مجال گفت‌وگو، مؤثرترين بلكه تنها راه برخورد انديشه‌هاست. بهائى شناسى در همين شماره‌های نخست خود نشان داد قادر به جذب مهم‌ترين مقالات از صاحب نظران اين حوزه است. مقالاتى كه جاي آنها در دو سه دهه گذشته در عرصه مطبوعات كشور خالى بوده است.

خوشبختانه بعضى از نويسندگان بهائى هم مقالات را خوانده و نقدهائى بر بعضى مقالات نوشته‌اند كه بر رواج بحث‌ها افزوده و نويسندگان فصلنامه هم به آن نقدها پاسخ گفته‌اند …

“بهائى شناسي” از مقالات پژوهشگران استقبال نموده و آماده همكاری با همه عالمان و موسسات همسوی فرهنگى است، تا در اين خدمت فرهنگى توفيق تام فراهم آيد.

دیدگاه ها بسته شده.