صفحه اصلی شیوه نامه نوشتن و ارسال مقالات

شیوه نامه نوشتن و ارسال مقالات

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان گرامی می­رساند مقاله‌های ارسالی به این فصلنامه باید مطابق راهنمای نگارش زیر تدوین شده باشند.

۱- فایل: مقاله در نرم‌افزار Word آماده شود. صفحه‌آرائی نهائی توسط مجله صورت خواهد پذیرفت.

۲- ساختار کلی مقالات:

 • صفحه اول:
 • عنوان کامل مقاله (تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد)
 • نام ­و­ نام خانوادگی نویسنده(نویسندگان) (اگر بیش از یک نویسنده وجود دارد، روبه‌روی نام نویسندۀ مسؤول واژۀ «نویسندۀ مسؤول» نوشته شود)، رتبۀ علمی، تخصص، مشخصات تماس برای نویسنده(گان) شامل پست الکترونیک.
 • چکیدۀ مقاله به زبان فارسی (حداکثر ۵۰۰ کلمه) و کلیدواژه‌ها (حداکثر ۶ واژه).
  • صفحه دوم تا انتهای مقاله

بدنۀ اصلی مقاله به ترتیب زیر و ترجیجاً به‌صورت شماره‌گذاری‌شده باشد.

۱- مقدمه: شامل بیان مسأله، اهمیت موضوع و اهداف یا سؤال‌های پژوهش و منتخبی از پیشینۀ پژوهش (داخلی و خارجی). همۀ موارد بدون تیتر/شماره و در ادامۀ یکدیگر ارائه شوند.

۲- بدنه: متن اصلی مقاله در این بخش قرار گیرد.

۳- بحث و نتیجه‌گیری: ارائه یافته‌های اصلی پژوهش، مقابله و مقایسۀ نتایج پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های مرتبط، پیشنهادهای کاربردی، پیشنهاد پژوهش‌های آتی، محدودیت‌های پژوهش (کلیه موارد بدون تیتر به ترتیب و در ادامۀ یکدیگر ارائه شوند).

۴- منابع: لیست کتاب ها و مقالات و مراجع دیگر استفاده شده در مقاله.

۳- منبع‌نویسی: برای منبع‌نویسی، از روش ارجاع درون‌متني بين پرانتز استفاده شود: (نام خانوادگي يا شهرت، نام كتاب يا مقاله، ج ، ص). در اين روش كتابنامه و منابع انتهای مقاله نيز بر اساس روش ذيل و به ترتيب الفبايي نام شهرت تنظيم مي‌شود:

نام خانوادگي، نام، نام كتاب، سال انتشار، محل انتشار: نام ناشر

اگر سال انتشار، محل نشر و ناشر معلوم نباشد، از الفاظ بي تا، بي جا و بي نا استفاده مي‌شود.

 • در ارجاع درون‌متني اگر از نويسنده‌اي پشت‌سرهم و از دو كتاب متفاوت مطلبي ارجاع داده شود، به‌جاي نام نويسنده از «همو» استفاده مي‌شود. اگر از يك كتاب با صفحات متفاوت پشت‌سرهم استفاده شود، به‌جاي نام نويسنده و كتاب از «همان» استفاده مي‌شود. اگر شماره صفحه نيز تغيير نكرده باشد، فقط به «همان» در پرانتز اكتفا مي‌شود.
 • اگر ارجاع به مقاله باشد، به‌صورت درون‌متني، نام خانوادگي نويسنده، عنوان مقاله، شماره صفحه در مجله استفاده مي‌شود.
 • در اين شيوه اصلاً پاورقي وجود ندارد، مگر توضيحات مترجم يا ناشر اضافه بر متن مقاله که در انتهای آن اضافه می‌شود.
 • فهرست منابع انتهای مقاله (كتابنامه) به ترتیب حروف الفبا، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی منظم شود.
  • نام خانوادگي نويسنده، نام، عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال انتشار، شماره انتشار و فصل يا ماه انتشار

 

 • نکات مهم
 1. مقاله‌های ارسالی نباید در مجله‌ها و یا کنفرانس‌های داخلی و خارجی چاپ و یا به‌صورت هم‌زمان ارسال شده باشند. بدیهی است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.
 2. در صورت ارسال نظرات داوری، فایل اصلاح‌شدۀ مقاله به همراه نامۀ گزارش اصلاحات انجام‌شده متناظر با نظرات هر داور ازطرف نویسندۀ مسؤول ارسال شود.
 3. دریافت مقاله صرفاً از طریق پست الکترونیکی info@bahaimag.comانجام می‌شود. درصورتی که پس از ۱۰ روز پاسخ دریافت مقاله به آدرس پست الكترونيكي نويسندۀ ارسال‌کنندۀ مقاله ارسال نشد، مراتب را از دفتر مجله پيگيري نماييد. (تلفن: ۲۲۸۹۸۴۲۵)
 4. درصورت عدم تعیین نویسندۀ مسئول، نویسندۀ ارسال‌کنندۀ مقاله به دفتر نشریه، نویسندۀ مسؤول تلقی خواهد شد.
 5. فصلنامه در ویرایش مطالب مقاله­ها آزاد است.
دیدگاه ها بسته شده.